Door de coronacrisis verkeren veel ondernemers in zwaar weer. Het zal niet verbazen dat zij steeds vaker voor betalingsdilemma’s komen te staan. Bestuurders zullen snel geneigd zijn om de belangrijkste schuldeiser wél te betalen, maar de betaling aan andere schuldeisers uit te stellen (selectieve betaling).

Dit is niet geheel risicoloos. Onder omstandigheden kan het selectief betalen van crediteuren namelijk aanleiding zijn voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Het staat (een bestuurder van) een vennootschap in beginsel vrij om op grond van een eigen afweging te bepalen welke schuldeisers zullen worden voldaan in de gegeven omstandigheden, zonder het risico op bestuurdersaansprakelijkheid. Zodra het faillissement in zicht komt, moeten bestuurders echter op hun hoede zijn. Wanneer de vennootschap nog uit de gevarenzone kan worden getrokken, bestaat er in beginsel nog betaalautonomie, maar wanneer duidelijk is dan wel moet zijn dat de onderneming niet meer te redden is, moet de wettelijke rangorde van schuldeisers worden gerespecteerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid komt om de hoek kijken wanneer een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Hiervan is sprake als vast komt te staan dat hij ‘wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat de vennootschap haar betalingsverplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor daardoor geleden schade’ (ontvanger/Roelofsen-arrest). Wanneer een bestuurder dus weet of zou moeten weten dat een faillissement onvermijdelijk is, staat het hem niet vrij om selectief te betalen en zal er in beginsel hoofdelijke aansprakelijkheid volgen wanneer dit wel gebeurt.

Conclusie

Selectieve betaling is in beginsel toegestaan. Dit kan anders zijn wanneer sprake is van liquiditeitsproblemen. Als een bestuurder voorziet of moet voorzien dat de vennootschap zal failleren, zal hem sneller een persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt, hetgeen bestuurdersaansprakelijkheid oplevert. Het is dus van belang om als bestuurder in economisch mindere tijden zorgvuldige afwegingen te maken. Overigens is het altijd aan te raden vroegtijdig een jurist te laten meekijken wanneer uw onderneming in financieel zwaar weer verkeert.

Neemt u gerust contact op wanneer u vragen heeft over selectieve betaling of over de (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheid als gevolg daarvan.