Wekelijks worden er procedures bij de rechtbank gevoerd waarin partijen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die een andere partij heeft geleden. Wanneer het voor de rechter niet mogelijk is om tijdens deze procedure vast te stellen hoe hoog de daadwerkelijk geleden schade is, kan deze een veroordeling uitspreken tot schadevergoeding op te maken bij staat. De zaak wordt dan verwezen naar een schadestaatprocedure, waarin de schade zal worden begroot. In dit artikel wordt nader op de schadestaatprocedure ingegaan.

Bodemprocedure

Voordat de rechter toekomt aan de mogelijkheid tot verwijzing naar de schadestaatprocedure moet er eerst een zogenoemde bodemprocedure zijn gevoerd. De partij die stelt schade te hebben geleden dagvaardt de partij die volgens haar de schade heeft veroorzaakt. De rechter stelt vervolgens vast of deze partij ook aansprakelijk is en gehouden is om de schade te vergoeden. De wettelijke grondslag voor het vorderen van een schadevergoeding kan een onrechtmatige daad of een wanprestatie zijn. Het verschil tussen deze twee wettelijke grondslagen is dat bij de onrechtmatige daad geen overeenkomst is gesloten tussen de partij die schade heeft geleden en de partij die de schade zou hebben veroorzaakt en bij een wanprestatie bestaat deze overeenkomst wel.

Schadestaatprocedure

De schadestaatprocedure kan worden gezien als een voortzetting van de bodemprocedure. Als voldoende aannemelijk is gemaakt dat de ene partij aansprakelijk is voor de geleden schade van de andere partij, dan moet de rechter kijken of hij de schade kan begroten. Wanneer het voor de rechter niet mogelijk is om deze begroting te maken dan kan hij de schade op laten maken door de staat. Dit kan ook indien de eiser in zijn dagvaarding wel een bepaald schadebedrag heeft gevorderd. Andersom kan het ook zo zijn dat de eisende partij een verzoek doet om doorverwijzing naar de schadestaatprocedure, maar dat de rechter vindt dat hij de schade zelf kan begroten en daarom niet doorverwijst.

Het voordeel van deze gang van zaken is dat eerst duidelijk wordt of de wederpartij ook daadwerkelijk aansprakelijk is voor de geleden schade, voordat een ingewikkelde procedure gaat lopen om de hoogte van de schade vast te stellen. Partijen worden zo niet direct geconfronteerd met hoge proceskosten en weten eerder waar zij aan toe zijn.

Heeft u schade geleden en meent u dat uw wederpartij daarvoor aansprakelijk is? Wij helpen u graag bij het voeren van een procedure en gaan voor maximaal resultaat. Mocht u nog andere vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neemt u ook dan gerust contact met ons op.