Om een statutair bestuurder rechtsgeldig te kunnen ontslaan dient er aan een aantal eisen te worden voldaan.

Statutair bestuurder

Allereerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen een statutair bestuurder en een werknemer met de persoonlijke titel van directeur. Een werknemer met de persoonlijke titel van directeur valt onder de reguliere arbeidsrechtelijke ontslagregels. Bij een statutair bestuurder, die benoemd en ontslagen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), dienen in alle gevallen ook bijzondere vennootschapsrechtelijke formaliteiten in acht genomen te worden. Doet men dit niet, dan kan een ontslagbesluit nietig of vernietigbaar zijn.

Oproeping AVA

Om een statutair bestuurder rechtsgeldig te kunnen ontslaan dient het bestuur conform de statuten een AvA bijeen te roepen. Daarbij dienen alle wettelijke en statutaire regels omtrent het bijeenroepen van een AvA in acht genomen te worden (o.a. termijn oproeping, juiste adressering, juiste agendapunten waaronder ook dient te zijn opgenomen het adviesrecht van de betrokken bestuurder over het voorgenomen ontslagbesluit). Indien men de oproepingsformaliteiten niet in acht neemt, kan het ontslagbesluit aangetast worden.

Arbeidsovereenkomst automatische ten einde

Als de bestuurder als ‘statutair bestuurder’ is benoemd dan geldt op grond van de zogenaamde ’15 april-arresten’ (o.a. Hoge Raad 15 april 2005, RAR 2005/76) dat als de AvA de statutair bestuurder rechtsgeldig ontslaat, de arbeidsovereenkomst met deze bestuurder ook direct ten einde komt.

Een uitzondering hierop is wanneer een bestuurder ziek is ten tijde van het ontslag. In dat geval komt er niet direct een einde aan de arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook als er sprake is van bijvoorbeeld discriminatie. In een dergelijke situatie geldt het opzegverbod dat voor alle werknemers geldt en kan de bestuurder-werknemer dus niet zomaar worden ontslagen.

Managementovereenkomst geen automatisch einde

Een managementovereenkomst eindigt echter niet automatisch bij het ontslag van de statutair bestuurder (de management-BV) en dient in beginsel nog te worden opgezegd door de onderneming. Een uitzondering hierop is wanneer er in de managementovereenkomst zelf een andere regeling is opgenomen. Er is voor een managementovereenkomst in beginsel geen opzegtermijn vereist, hoewel een redelijke opzegtermijn onder omstandigheden wel in acht genomen dient te worden en aan te raden is, in het bijzonder om een eventuele vordering tot schadevergoeding van de ontslagen bestuurder te voorkomen.

Omdat er in de praktijk veel fouten worden gemaakt door zowel aandeelhouders als bestuurders van ondernemingen bij een voorgenomen ontslag van een statutair bestuurder, is het raadzaam om u door een advocaat goed te laten voorlichten over de (on)mogelijkheden bij ontslag van een statutair bestuurder. Dit voorkomt problemen achteraf en ook onnodige kosten. Advocatenkantoor Haacker & Van Gastel maakt bij ontslag van een statutair bestuurder gebruik van een stappenplan en een handige checklist, opdat het ontslag daadwerkelijk wordt geëffectueerd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Bel 020-6404360 of mail ons (vangastel@haackervangastel.nl)!