Vaak bevat een contract of algemene voorwaarden een clausule die ziet op geschilbeslechting. Er bestaan verschillende mogelijkheden voor geschilbeslechting. Zo kunnen partijen ervoor kiezen om een conflict door middel van een gerechtelijke procedure of arbitrage te op te lossen. In bepaalde zaken kan het echter zinvol voor partijen zijn om het conflict met behulp van mediation te beslechten.

Wat is mediation?

Bij mediation gaan twee of meer partijen onder begeleiding van een onafhankelijke mediator om de tafel zitten met het doel om een oplossing te vinden voor een geschil. De mediator onderzoekt tijdens de gesprekken onder andere wat de partijen verdeeld houdt, wat de belangen van de partijen zijn en wat de mogelijke oplossingen zijn. De partijen onderhandelen totdat er een oplossing tot stand komt waar zij het allen mee eens zijn waarna de afspraken door de mediator worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. De mediator doet dus geen uitspraak, maar legt enkel vast wat de partijen hebben afgesproken. De rechter doet daarentegen aan de hand van de wet, de feiten en omstandigheden en eventuele verklaringen een gemotiveerde en bindende uitspraak.

Voordelen van mediation

Mediation kan voordelen hebben ten opzichte van een gerechtelijke procedure. Met mediation is het conflict doorgaans sneller opgelost, meestal al binnen enkele sessies. Vaak kiezen partijen ook voor mediation omdat de besprekingen in een sfeer van vertrouwen plaatsvinden in plaats van in openbaarheid bij de rechtbank. Daarnaast is mediation in veel gevallen goedkoper dan een procedure voor de rechter. Partijen verdelen gewoonlijk de kosten van de mediator, terwijl in een gerechtelijke procedure griffierechten betaald dienen te worden en partijen meestal ook ieder hun eigen advocaatkosten dragen. Bovendien liggen de tarieven van advocaten over het algemeen hoger dan die van mediators. Partijen hebben verder bij mediation invloed op het verloop van de besprekingen wat veelal leidt tot duurzame en toekomstgerichte oplossingen. Gelet op al het voorgaande is mediation in veel gevallen dus een efficiënte wijze van geschilbeslechting.

Nadelen van mediation

Mediation heeft niet alleen voordelen maar ook enkele sterk met elkaar verbonden nadelen. Ten eerste kan mediation geen oplossing bieden voor een conflict als een partij niet (actief) meewerkt. Dit houdt verband met de belangrijke voorwaarde dat partijen vrijwillig deelnemen aan mediation. Tegenover de vrijwilligheid van de partijen staat dat partijen actief moeten bijdragen aan de onderhandelingen. In feite kan de mediator geen beslissingen afdwingen. Wanneer partijen niet hun best doen om tot een duurzame oplossing te komen kan dat tot grote tijdverspilling en onnodig hoge kosten leiden. Als vervolgens toch een procedure voor de rechtbank moet worden gestart kan de vertrouwelijke informatie van de mediation uiteraard niet gebruikt worden.

Wanneer mediation?

Partijen die een gerechtelijke procedure starten kunnen door de rechter worden doorverwezen naar mediation wanneer de zaak zich daar goed voor leent. Mediation is namelijk geschikt voor een grote hoeveelheid juridische conflicten. Mediation is met name een passend middel voor geschilbeslechting wanneer de partijen in de toekomst nog met elkaar willen of moeten samenwerken of elkaar nog nodig zullen hebben of zullen tegenkomen. Uiteindelijk hangt het echter volledig van de partijen af of zij daadwerkelijk met elkaar om de tafel willen gaan zitten om door middel van mediation het conflict te op te lossen.

Vragen, advies en begeleiding

Haacker & Van Gastel Advocaten is gespecialiseerd in het opstellen van samenwerkingscontracten waarin een clausule voor geschilbeslechting moet worden opgenomen en wij hebben ruime ervaring in het procederen bij geschillen tussen ondernemers. Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.