Als een schuldeiser kosten maakt om een vordering betaald te krijgen van een schuldenaar dan worden die kosten incassokosten genoemd. Een schuldeiser mag zijn gemaakte incassokosten verhalen op de schuldenaar. De maximale hoogte van de incassokosten die in rekening mogen worden gebracht is, per 1 juli 2012, wettelijk vastgelegd. Het bestaat uit een percentage van de hoofdsom en bedraagt tenminste €40,- en maximaal €6.775,-, de exacte berekening staat in onderstaand schema. Het maakt niet uit wie de gemaakte kosten verhaalt, de schuldeiser zelf of een deurwaarder, eenieder is gehouden aan het maximale tarief. De enige uitzondering hierop is dat ondernemingen onderling een ander tarief overeen mogen komen. Indien ondernemingen niets overeenkomen omtrent de incassokosten dan is de wettelijke regeling van toepassing.

De wettelijke regeling is van toepassing als de hoofdsom voortkomt uit een van de volgende twee gevallen:

 • Een betalingsverplichting van een geldsom die voortvloeit uit een overeenkomst, ook als die verplichting wordt omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding
 • Een betaling van een schadevergoeding waarvan het bedrag is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst
 • De incassokosten omvatten alle handelingen die gemaakt zijn om de vordering betaald te krijgen. Er mogen dus geen extra kosten in rekening gebracht worden voor bijvoorbeeld een aanmaning, herinneringskosten of administratiekosten. In het geval dat de schuldeiser zelf niet btw-plichtig is, kan de btw over de gemaakte incassokosten worden doorberekend aan de schuldenaar.

  De staffel bedraagt:
  hoofdsom percentage vergoeding
  eerste €2500,- 15% minimum €40,-
  volgende €2500,- 10%
  volgende €5000,- 5%
  volgende €190.000 1%
  over het meerdere 0,5% maximum €6.775

  Als de schuldenaar niet vanuit beroep of bedrijf handelt moet hij minimaal één betalingsherinnering ontvangen voordat de incassokosten in rekening gebracht mogen worden. In deze herinnering moet een termijn worden geboden van 14 dagen om de vordering alsnog te voldoen. Er moet eveneens worden vermeld hoe hoog de incassokosten zullen zijn in het geval de schuldenaar niet tijdig betaald. Een aanmaning hoeft niet te worden verstuurd indien de schuldenaar een onderneming is.

  Heeft u een vordering die u wilt incasseren, of vragen naar aanleiding van dit artikel? Bel 020-6404360 of mail ons (vangastel@haackervangastel.nl)!