Uiterlijk 26 juni 2017 zijn alle EU-lidstaten verplicht om op grond van de anti-witwasrichtlijn een Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register) in te stellen. Dit artikel zet de relevante informatie omtrent het UBO-register voor u als ondernemer op een rijtje.

Inhoud UBO-register

Door de komst van het UBO-register zal er binnenkort concrete en actuele informatie beschikbaar zijn over de uiteindelijke belanghebbende van een rechtspersoon (B.V., N.V., coöperatie en stichting) en personenvennootschap (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). Onder een uiteindelijk belanghebbende wordt verstaan de persoon die:

 • een belang houdt van meer dan 25% in het kapitaal van een onderneming;
 • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een onderneming;
 • feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in een onderneming;
 • begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een onderneming; of
 • een bijzondere vorm van zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een onderneming.

De informatie die wordt verstrekt via het UBO-register bestaat uit de naam, geboortedatum, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het gehouden belang van de belanghebbende.

Toegang tot het UBO-register

Het UBO-register zal in Nederland als openbaar register worden ingesteld. De personen die toegang tot het UBO-register krijgen zijn:

 • de bevoegde autoriteiten en de FIU-NL;
 • aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) onderworpen instellingen die op grond van de WWFT verplicht zijn tot het instellen van cliëntonderzoek; en
 • personen en instellingen die een legitiem belang kunnen aantonen.

Privacywaarborgen

In kader van het privacyrecht van de belanghebbenden heeft de minister ervoor gekozen om vier privacywaarborgen aan de openbaarheid van het UBO-register te koppelen, te weten:

 • iedere gebruiker zal worden geregistreerd;
 • er zal een vergoeding worden gevraagd voor inzage;
 • gebruikers anders dan specifiek aangewezen autoriteiten en dan de FIU-NL krijgen inzage in een beperkte set gegevens over de uiteindelijke belanghebbende;
 • bij een risico (bijvoorbeeld kidnapping, chantage, geweld of intimidatie) wordt steeds per individueel geval een nauwkeurige beoordeling gemaakt van de risico’s en wordt bezien of bepaalde informatie met betrekking tot de uiteindelijk belanghebbende kan worden afgeschermd.

Of deze waarborgen ook daadwerkelijk de privacy van de belanghebbenden waarborgen moet nog blijken. Voor wat betreft de niet-naleving van de regels omtrent het UBO-register geldt dat het niet, niet juist, niet volledig dan wel niet tijdig registreren van UBO-informatie zal worden gezien als een economisch delict.

Wilt u weten wat de exacte gevolgen zijn van het UBO-register voor uw onderneming of heeft u andere vragen naar aanleiding van dit artikel? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze juristen helpen u graag.