Uitgangspunt in het aansprakelijkheidsrecht is dat iedereen bij schade de eigen schade dient te dragen. Dit wordt anders wanneer een andere (rechts)persoon succesvol aansprakelijk gesteld kan worden, bijvoorbeeld op grond van wanprestatie bij overeenkomst of onrechtmatige daad bij het ontbreken van een overeenkomst. Als aan alle voorwaarden voor aansprakelijkheid is voldaan, dient de aansprakelijke voor vergoeding van de geleden schade zorg te dragen. Maar wat gebeurt er als een benadeelde zelf (onbewust) heeft bijgedragen aan de schade of de hoogte daarvan?

Artikel 6:101 BW

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 6:101 dat wanneer schade mede het gevolg is van omstandigheden die ook mede te wijten zijn aan de benadeelde, de schadevergoeding evenredig tussen hen wordt verdeeld op basis van het aandeel dat ieder heeft gehad aan de schade. Dit lijkt ook logisch, anders zou men immers een ander kunnen uitlokken om schade te veroorzaken om vervolgens vergoeding van deze persoon te eisen. Dit zou niet redelijk zijn.

Schadebeperkingsplicht

Het heeft niet alleen consequenties om schade uit te lokken of daaraan bij te dragen, men heeft binnen het Nederlands recht ook de verplichting om schadebeperkend te handelen. Dit houdt in dat men alles moet doen en nalaten dat redelijkerwijs van hen kan worden verlangd om de schade (hoewel deze wellicht is toegebracht door een ander) zo klein mogelijk te houden. Men kan dus niet zonder gevolgen achteroverleunen en wachten tot de aansprakelijke het probleem heeft opgelost, althans, niet zonder consequenties voor (de hoogte van) eventuele schadevergoeding.

Schade verhalen

Een schadevergoeding kan minnelijk (tussen partijen onderling) worden afgesproken, maar wanneer partijen hier niet uitkomen kunnen zij zich wenden tot de rechter. De persoon die de ander wil aanspreken en schadevergoeding verlangt, zal doorgaans de vordering instellen en dus in beginsel ook moeten onderbouwen en bewijzen.

Haacker & Van Gastel Advocaten heeft veel ervaring met het verhalen van schade en het voeren van civiele procedures, zowel als eisende als gedaagde partij. Heeft u te maken met aansprakelijkheid en heeft u hier vragen over? Neem gerust vrijblijvend contact op. Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos.