Kopers zijn steeds minder bereid om bij een overname de volledige koopprijs te betalen. Als verkoper en koper het in een overnametraject niet eens kunnen worden over de koopprijs van aandelen, bestaat de mogelijkheid een earn out regeling overeen te komen. Dit is in feite een uitgestelde betaling van de koopprijs, waarbij de uiteindelijke verkoopprijs afhankelijk is van toekomstige resultaten. Zorg dat de voorwaarden van een earn out regeling goed worden vastgelegd, omdat onduidelijke afspraken veelal aanleiding geven voor (onnodige) discussie achteraf.


Overgangsfase

Een van de consequenties van een earn out is dat de verkoper nog enige tijd aan het bedrijf verbonden blijft. De oude eigenaar zal invloed willen uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de meerwaarde te kunnen realiseren. Hij zal daarnaast garanties van de koper proberen te krijgen, om zekerheid te hebben dat deze de meerwaarde kan betalen. Lukt het niet deze garanties te bemachtigen, bijvoorbeeld omdat de koper geen zekerheden kan bieden, dan kan de meerprijs alleen uit de toekomstige winst van het bedrijf zelf worden opgebracht. Dit is vaak een wankele basis voor de earn out-overeenkomst.

Voordeel van de earn out is dat geen sprake is van een financieringsbehoefte van de extra verkoopsom, er vanuit gaand dat de overwinst in liquide vorm aanwezig is. Er is wel sprake van een financieringsvraagstuk indien de koper de overwinst direct aanwendt voor investeringen of andere uitgaven. Vandaar ook de extra zekerheden. De financiering van de earn out is eveneens ingewikkeld, wanneer de overeenkomst voorziet in een nabetaling, gebaseerd op een complexe winstformule (bijvoorbeeld de gemiddelde overwinst over 3 jaar).


Voor- en nadelen earn out

Voordelen earn out

  • De ‘lage’ koopsom exclusief de nabetaling is eenvoudiger te financieren
  • De uiteindelijke verkoopprijs (nabetaling) is afhankelijk van daadwerkelijk gerealiseerde prestaties
  • De oud-eigenaar blijft gedurende de earn out-periode aan het bedrijf verbonden (dit heeft niet alleen positieve kanten maar kent ook gevaren)

Nadelen earn out

  • Mogelijk tegengestelde belangen: de verkoper wil korte termijn resultaten boeken om de uiteindelijke overnamesom te maximaliseren. De koper kijkt liever naar het lange termijnperspectief en wil de nabetaling minimaliseren. Dit kan leiden tot meningsverschil over het te voeren beleid
  • Botsende karakters en cultuurverschillen tussen verkoper en koper bemoeilijken de samenwerking gedurende de overgangsperiode. Een voortijdig vertrek van de oude eigenaar met alle gevolgen van dien voor de earn out-overeenkomst is zeker niet denkbeeldig. Een beperking van de earn out-periode is hierom raadzaam.
  • Interpretatieverschillen over het winstbegrip.

Een zorgvuldige vastlegging in de overeenkomst hoe de hoogte van de earn out wordt berekend en door wie deze worden vastgesteld, is van cruciaal belang. Haacker & Van Gastel Advocaten kunnen u hierbij graag van dienst zijn.

Meer informatie? Bel 020-6404360 of mail ons (vangastel@haackervangastel.nl)!