De tweede helft van het boekjaar wordt door veel bedrijven gebruikt om de balans op te maken van het voorafgaande boekjaar. De resultaten worden bekend, de jaarstukken worden opgemaakt en vastgesteld en normaliter wordt er op dat moment ook bepaald hoeveel dividend er wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Maar is het in de huidige situatie wel zo verstandig om over te gaan tot dividenduitkering?

Algemene regels

De aandeelhouders van een vennootschap besluiten of, en zo ja hoeveel, dividend er wordt uitgekeerd. Er wordt pas daadwerkelijk overgegaan tot het uitkeren van dit dividend als het bestuur van de vennootschap dit dividend heeft goedgekeurd. Tot die tijd heeft het dividendbesluit geen gevolgen.

Voor deze goedkeuring is vereist dat het bestuur een balanstest en uitkeringstest uitvoert (of laat uitvoeren door de accountant van de vennootschap). Kort gezegd komt deze toets erop neer dat het eigen vermogen groter moet zijn dan de wettelijke en statutaire reserves, en de vennootschap slechts dividend mag uitkeren voor zover zij na uitkering haar opeisbare schulden nog zal kunnen voldoen. Het bestuur moet daarbij kijken naar de situatie op het moment van besluiten en uitkeren.

Verleent het bestuur haar goedkeuring voor de voorgenomen dividenduitkering en komt achteraf vast te staan dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen kan voldoen, en dat het bestuur dit wist of had behoren te weten, dan is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort. Het is dus van belang hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan, om de kans op hoofdelijke aansprakelijkheid te verkleinen.

De huidige situatie

De huidige situatie als gevolg van het coronavirus heeft voor vrijwel iedereen, en ieder bedrijf, financiële gevolgen (gehad). Het is daarnaast volstrekt onzeker hoe de markt zich gaat ontwikkelen. De ene branche wordt harder getroffen dan de andere branche, maar voor iedere branche geldt dat de financiële gevolgen de komende maanden (en wellicht zelfs jaren) minder goed te overzien zijn dan in een normale situatie.

Ons advies is dan ook om voorzichtigheid te betrachten bij het goedkeuren van dividendbesluiten, en eventuele (toekomstige) nadelige financiële gevolgen van het coronavirus mee te nemen in de balans- en uitkeringstoets. Leg de balans- en uitkeringstoets daarnaast ook goed vast, zodat achteraf geen verwijt gemaakt kan worden dat er te weinig rekening is gehouden met de omstandigheden op het moment van uitkeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of te maken met een (voorgenomen) dividendbesluit, en heeft u behoefte aan deskundig advies? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.