Als men vermoedt dat de wederpartij inbreuk heeft gemaakt op een overeenkomst of als men vermoedt dat de wederpartij (inbreukmakend) bewijs mogelijk verduistert of vernietigt, is het conservatoire bewijsbeslag mogelijk een probaat middel om bewijs(middelen) veilig te stellen. De wettelijke basis voor een bewijsbeslag kan gevonden worden in artikel 730 Rv jo. 843a Rv (bewijsbeslag in niet-IE zaken) en 1019 Rv (bewijsbeslag in IE-zaken).

Na het leggen van een bewijsbeslag zal men nog een separate (843a Rv) procedure dienen te starten voor het verkrijgen van inzage c.q. afgifte in de beslagen gegevens en/of data. Deze vordering geldt als een eis in hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv en kan eventueel in kort geding worden ingesteld. Alvorens men beslag kan leggen, is verlof van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank nodig. In dat kader is het zaak een verzoekschrift goed voor te laten bereiden. Er zijn namelijk specifieke vereisten waaraan de Rechtbank een verzoekschrift toetst en bij niet naleving daarvan zal een verzoek om beslag te leggen, worden afgewezen.

Indien men verlof heeft gekregen voor het bewijsbeslag, dient voor toewijzing van een procedure tot inzage c.q. afgifte van de in beslaggenomen gegevens en/of data aan specifieke voorwaarden voldaan te worden. Deze zijn:

 • Bescheiden waarop beslag wordt gelegd moeten voldoende bepaalbaar zijn;
 • De verzoeker dient een rechtmatig belang bij het verzoek en het beslag te hebben;
 • Er moet geen sprake zijn van een afwijzingsgrond.
 • Het bepaalbaarheidsvereiste moet zogenaamde fishing expeditions voorkomen. Een algemeen geformuleerd verzoek om inzage in alle administratie, zal doorgaans worden afgewezen. Beter is om de bescheiden waarop het beslag gelegd moet worden te specificeren.

  Het vereiste van een rechtmatig belang ziet er in het kader van bewijsbeslag op dat de bescheiden dienen voor bewijslevering. Een bepaalde mate van betrokkenheid bij de gevraagde bewijsstukken is soms al voldoende.

  Als gewichtige redenen zich ertegen verzetten, kan de vordering tot afgifte alsnog worden afgewezen op basis van artikel 843a lid 4 Rv, zelfs als aan de eerdere vereisten is voldaan. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat de gegevens vertrouwelijk zijn of als de gegevens ook zonder inzage zijn gewaarborgd (bijvoorbeeld een getuigenverhoor).

  Kortom, een bewijsbeslag kan een creatief middel zijn om voorafgaand aan een civiele procedure bewijs te verkrijgen ter onderbouwing van de vordering. Door gebruik te maken van bewijsbeslag kan men voorkomen dat bewijs tijdens de procedure wordt verduisterd. Advocatenkantoor Van Gastel adviseert u graag over de mogelijkheden.

  Meer informatie? Bel 020-6404360 of mail ons (vangastel@haackervangastel.nl)!