Wanneer partijen van plan zijn om een overname te doen, is het van belang om de afspraken gedurende het hele traject goed vast te leggen. In de voorbereidende fase, voordat de daadwerkelijke koop gesloten is, doen partijen dit met een intentieverklaring of letter of intent. De inhoud van deze intentieverklaring is zowel voor de (potentiële) koper als voor de (potentiële) verkoper van groot belang.

Intentieverklaring

Een intentieverklaring is een overeenkomst tussen partijen die van plan zijn om een overname te doen. Het dient als basis voor de onderhandelingen tussen partijen om tot een uiteindelijke koop / verkoop te kunnen komen (of niet). De intentieverklaring bevat afspraken over wat er tussen partijen besproken is, waaronder geheimhouding over verstrekte documenten / gegevens, een planning voor de onderhandelingen en de inhoud van voorbereidende werkzaamheden (bijvoorbeeld de due diligence (boekenonderzoek), benodigde toestemming van bepaalde personeelsvertegenwoordigingen of de bank, financiering en andere instanties). Doorgaans wordt daarnaast in de intentieverklaring een indicatieve (ver)koopprijs opgenomen, die al dan niet nog kan worden bijgesteld aan de hand van de resultaten van de due diligence. De intentieverklaring is geen koopovereenkomst en kan die ook niet vervangen.

Gebondenheid aan (ver)koop

Het is belangrijk om in de intentieverklaring duidelijk te bedingen of er wel of geen verplichting tot koop / verkoop bestaat en of de onderhandelingen nog mogen worden afgebroken. Hiermee wordt voorkomen dat beide partijen andere verwachtingen hebben van het gehele traject en naderhand teleurgesteld worden. Daarnaast kan hiermee worden bewerkstelligd dat partijen altijd nog van de koop kunnen afzien, bijvoorbeeld als de due diligence niet naar wens is verlopen, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is jegens de andere partij.

Ook kan geregeld worden of er wel consequenties zijn bij het afbreken van onderhandelingen. Een consequentie kan bijvoorbeeld zijn dat er een bedrag aan schadevergoeding betaald moet worden, dat de gemaakte kosten gedurende de onderhandelingen dienen te worden vergoed of dat een boete kan worden opgelegd in bepaalde situaties.

Exclusiviteit

In een intentieverklaring kan ook opgenomen worden dat partijen elkaar exclusiviteit voor de duur van de onderhandelingen verlenen. Dit houdt in dat partijen overeenkomen dat zij tijdens de onderhandelingen, niet met een andere partij zullen onderhandelen. Zo kan worden voorkomen dat de onderneming als het ware door een ander bedrijf wordt “weggekaapt” en dat (potentiële) koper met lege handen achterblijft.

Verschil tussen belang koper en belang verkoper

Wat de meest gunstige inhoud van de intentieverklaring is, is afhankelijk van of deze voor de kopende partij of de verkopende partij wordt opgesteld. Zo zal een verkopende partij er doorgaans bij gebaat zijn om zo min mogelijk aanpassingen van de koopprijs toe te staan, en zal een kopende partij de koopprijs nog meer willen kunnen aanpassen aan de hand van de uitkomsten van een due diligence. Het kan daarnaast per overname verschillen of men de intentieverklaring wel of niet bindend wil laten zijn. Een verkopende partij zal eerder een bindende intentieverklaring wensen dan een kopende partij. Een kopende partij zal meestal eerst de uitkomsten van een due diligence willen afwachten voor zij besluit om wel of niet over te gaan tot koop van een bedrijf. Om te bewerkstelligen dat een intentieverklaring niet bindend is, is de precieze bewoording van de artikelen van groot belang. Het is belangrijk om duidelijk een voorbehoud te maken en op te nemen dat er uitdrukkelijk nog geen sprake is van een koopovereenkomst. Ook kan het helpen het om opschortende voorwaarden op te nemen, bijvoorbeeld een positieve uitkomst van een due diligence, het verkrijgen van financiering voor de koopprijs, of het verkrijgen van benodigde toestemming van bepaalde instanties.

Haacker & Van Gastel Advocaten heeft al vele bedrijfsovernames succesvol begeleid, waarbij zij zowel de kopende partij als de verkopende partij heeft bijgestaan. Zij heeft dan ook veel ervaring met het opstellen van een goede intentieverklaring. Bent u van plan een bedrijf over te nemen, wordt uw bedrijf overgenomen of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.