Garantieverklaringen en vrijwaringen zijn een belangrijk onderdeel van elk overnamecontract. Zij leiden echter vaak tot veel discussie. Het is daarom van belang om te weten wat zij precies zijn en waar rekening mee moet worden gehouden bij de opstelling ervan.

Wat is een garantieverklaring?

De verkoper van een onderneming verschaft doorgaans garantieverklaringen aan de koper van die onderneming om te garanderen dat bepaalde feiten en omstandigheden met betrekking tot onder andere de staat van die onderneming, de bedrijfsvoering en haar financiën juist zijn. Garantieverklaringen zijn als het ware dus bedoeld om de risico’s bij een bedrijfsovername te verdelen over koper en verkoper.

Wat is een vrijwaring?

Partijen van een bedrijfsovername constateren doorgaans van tevoren al bepaalde voorzienbare risico’s die zouden kunnen leiden tot schade voor de koper en/of de vennootschap. In zo’n geval zal koper in het contract willen vastleggen dat de verkoper de schade dient te vergoeden die de koper en/of de vennootschap lijdt wanneer dat risico zich verwezenlijkt. Een dergelijke toezegging van de verkoper in het overnamecontract heet een vrijwaring.

Remedies bij schending van garantieverklaringen

Als partijen niets hebben geregeld in het contract met betrekking tot een eventuele schending van een garantieverklaring zijn de regels van het Burgerlijk Wetboek gewoon van toepassing.

De koper zou allereerst kunnen eisen dat de verkoper alsnog aan de garantieverklaring voldoet. Dit kan echter zeer bezwaarlijk zijn voor de verkoper omdat het in sommige gevallen nagenoeg onmogelijk is om een bepaalde situatie te veranderen. In zulke gevallen doet de verkoper er goed aan de remedie nakoming in het overnamecontract uit te sluiten.

De mogelijkheid tot ontbinding wordt standaard uitgesloten in overnamecontracten omdat het vaak heel moeilijk is om de overname en alle gevolgen daarvan ongedaan te maken.

De belangrijkste en in overnamecontracten meest voorkomende remedie in het geval van schending van een garantieverklaring door de verkoper is schadevergoeding. Hiervoor moet de koper en/of de vennootschap natuurlijk wel schade hebben geleden.

Beperking schadeplicht

Ter bescherming van de verkoper wordt doorgaans in overnamecontracten een maximaal claimbedrag opgenomen in de vorm van een percentage van de koopprijs van de onderneming. Partijen spreken vaak ook een minimumbedrag af waarboven de koper pas schadevergoeding mag vorderen wegens schending van een garantieverklaring om te voorkomen dat de koper onredelijk kleine bedragen van de verkoper kan vorderen.

Als de koper overweegt van de verkoper schadevergoeding te vorderen wegens schending van een garantieverklaring, dient de koper dat binnen een redelijke termijn na ontdekking mede te delen aan de verkoper. Als de koper dat niet doet verliest hij immers het recht daar in de toekomst nog over te klagen bij de verkoper. Soms wordt door partijen expliciet in het contract vermeld wat precies wordt verstaan onder het begrip “redelijke termijn”. Vaak wordt dit echter in het midden gelaten. In dat geval zal het van de specifieke omstandigheden van het geval afhangen wat een redelijke termijn is.

Conclusie

Het is verstandig om als partij bij een bedrijfsovername garantieverklaringen, vrijwaringen en de gevolgen van een schending daarvan zo zorgvuldig mogelijk te formuleren in een overnamecontract om te voorkomen dat achteraf onenigheden ontstaan tussen partijen over bepaalde bewoordingen.

Haacker & Van Gastel Advocaten zijn gespecialiseerd in het opstellen van overnamecontracten en hebben zowel de verkopende als de kopende partij bijgestaan in het redigeren van garantieverklaringen en vrijwaringen. Heeft u hulp nodig bij de formulering van garanties en vrijwaringen of heeft u andere vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.