Algemene voorwaarden, hoe zit het ook alweer?

Algemene voorwaarden, ook wel de “kleine lettertjes” genoemd, zijn regels die door een onderneming kunnen worden opgesteld om standaard te gebruiken voor alle contracten die de onderneming sluit. Algemene voorwaarden betreffen niet de kern van de overeenkomst, zoals de prijs van het product. Dat moet in de overeenkomst zelf worden opgenomen. Algemene voorwaarden zijn bepalingen die bijvoorbeeld betrekking hebben op aansprakelijkheid, de betaling, de manier van levering en garantieclaims.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Ondernemingen zijn niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Het opstellen van algemene voorwaarden heeft echter grote voordelen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld meteen duidelijk welke rechten en plichten beide partijen van de overeenkomst hebben. Bovendien bespaart het ondernemingen veel tijd omdat algemene voorwaarden van toepassing zijn op elke overeenkomst die de onderneming sluit.

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst wanneer de ene partij de algemene voorwaarden van toepassing verklaart in een offerte en de wederpartij dit aanbod aanvaardt. De wederpartij die een consument of een kleine onderneming is kan echter in bepaalde gevallen een ongewenst beding door de rechter ongeldig laten maken.

Valkuilen bij algemene voorwaarden

Allereerst moet de onderneming die de algemene voorwaarden gebruikt de andere partij vóór het sluiten van de overeenkomst de redelijke mogelijkheid hebben gegeven om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. De onderneming voldoet aan deze eis door de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen aan de andere partij.

Als de onderneming dit nalaat kan de wederpartij elke ongunstige bepaling in de algemene voorwaarden laten vernietigen door de rechter. Indien het niet mogelijk is om de algemene voorwaarden ter hand te stellen dient de onderneming vóór de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij mede te delen waar de voorwaarden ter inzage liggen en dat de algemene voorwaarden op verzoek zullen worden toegezonden.

Een bepaling in de algemene voorwaarden is ook vernietigbaar wanneer die bepaling “onredelijk bezwarend” is. Een onredelijk bezwarend beding is een beding dat in de specifieke omstandigheden dusdanig benadelend is voor de wederpartij, dat het onredelijk zou zijn om het beding toe te passen. In de wet zijn twee lijsten opgenomen, een zwarte lijst en een grijze lijst. In de zwarte lijst staan voorbeelden van bepalingen die per definitie onredelijk bezwarend zijn en dus direct door de rechter ongeldig gemaakt kunnen worden. In de grijze lijst staan voorbeelden van bedingen die worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Bedingen die in de grijze lijst staan kunnen ongeldig worden gemaakt voor zover de gebruiker van de algemene voorwaarden dit vermoeden niet kan weerleggen.

Laat uw voorwaarden checken!

Kortom, het is belangrijk om uw algemene voorwaarden goed op te stellen en op de juiste manier kenbaar te maken aan uw klanten om te voorkomen dat op den duur onnodige problemen ontstaan. Om die reden is het verstandig om uw algemene voorwaarden door een specialist in algemene voorwaarden te laten opstellen of controleren. Haacker & Van Gastel Advocaten zijn zeer gespecialiseerd in het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden en staan u graag bij met bruikbare en heldere adviezen. Neem dus gerust contact met ons op als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel.